Administratívna budova v Snine

TOP ponukaZnížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (547 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (240 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Podnikateľský objekt
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu665 000,-
Najnižšie podanie498 750,-
Minimálne prihodenie500,-
Výška zábezpeky45 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania12.august 2020
Čas otvorenia11:30
Miesto konaniaMestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, veľká zasadačka

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 5367, vedenom Okresným úradom Snina, Katastrálny odbor, Okres: Snina, Obec: SNINA, Katastrálne územie: Snina,

  • stavba so súpisným číslom 2730 nachádzajúca sa na parcele č. 1712/8, Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia,
  • parcela registra „C“ číslo: 1712/1 vo výmere 57 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „C“ číslo: 1712/2 vo výmere 1284 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „C“ číslo: 1712/8 vo výmere 1018 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „C“ číslo: 2581/5 vo výmere 96 m2, zastavaná plocha a nádvorie,

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: Plot z vlnitého plechu na parc. CKN č. 1712/2, Vodovodná prípojka na parc. CKN č. 1712/2, Kanalizačná prípojka na parc. CKN č. 1712/2, Kanalizačná šachta na parc. CKN č. 1712/2, Plynová prípojka na parc. CKN č. 1712/2, Spevnená plocha betónová na parc. CKN č. 1712/2, Spevnená plocha betónová na parc. CKN č. 1712/2, Spevnená plocha zo zámkovej dlažby na parc. CKN č. 1712/2, Oporný múr na parc. CKN č. 1712/2, Vonkajšie schody betónové na parc. CKN č. 1712/2, Vonkajšie schody oceľové na parc. CKN č. 1712/2

(ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY

Budova č.s. 2730 na parc. CKN č. 1712/8, k.ú. Snina

POPIS STAVBY

Objekt spĺňa kritéria budovy a je posudzovaný ako budovy pre riadenie, správu a administratívu. Pôvodne budova slúžila ako nákupné stredisko Jednota s reštauračným zariadením, neskôr slúžila ako multifunkčný objekt kde sa nachádzali obchodné, kancelárske priestory, lekáreň so zázemím a ordinácie lekárov. V čase obhliadky boli využívané  - prenajaté priestory na 1. PP - železiarstvo. Nájomná zmluva nebola predložená.

Súčasný vlastník nadobudol vlastnícke právo na základe kúpnej zmluvy v roku 2019.

Objekt má dve nadzemné podlažia a čiastočne podzemné podlažie. Na základe predložených dokladov boli realizované stavebné úpravy v troch etapách.

Prvá etapa - užívacie povolenie v r. 2015 - stavebné úpravy lekárne a ambulancii lekárov na 1. NP a parkoviska.

Druhá etapa - užívacie povolenie v r. 2016 - dostavba dvorovej časti k objektu - na 1. NP vytvorenie ambulancie lekára, na 2. NP je realizovaná iba hrubá stavba s pultovou strechou.

Tretia etapa - predložené začatie dodatočného stavebného povolenia v r. 2019 - nadstavba 2. NP, rekonštrukcia časti 2. NP, vytvorenie novej strechy nad východnou časťou stavby. Realizovaná je hrubá stavba, plastové okná, čiastočný rozvod elektroinštalácie.

Nakoľko úplná schválená projektová dokumentácia nebola predložená, pri výpočte som uvažoval so skutočne realizovanými stavebnými prácami s predpokladom dokončenia v štandarde už dokončených stavebných úprav. Vzhľadom na to, že v poslednom období došlo k čiastočnej rekonštrukcií, realizácie prístavby, nadstavby, ktoré sú nedokončené, ukončenej rekonštrukcie lekárne a ambulancií v časti 1. NP a začatie búracích prác v západnej časti 1. NP a 2. NP je veľmi obťažne stanoviť opotrebenie analytickou metódou, preto predpokladám životnosť vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie, vek, technický stav na 80 rokov.

 

Dispozičné riešenie:

1. Podzemné podlažie - predajňa železiarstva, chodby, sklady, sociálne zariadenia, schodisko.

1. Nadzemné podlažie - priestory lekárne so zázemím, ambulancie lekárov, chodby, sociálne zariadenia, schodisko, priestory bývalej reštaurácie neskôr predajne nábytku, kotolňa a prenajaté priestory zámočníctva - nebolo sprístupnené.

2. Nadzemné podlažie - kancelárske priestory so zázemím, chodby, sociálne zariadenia.

 

Technický stav je zrejmý z fotodokumentácie, ktorá tvorí prílohu znaleckého posudku.

Budova č.s. 2730 na parc. č. 1712/8 je postavená v blízkosti centrálnej časti obce. Jedná sa o trojpodlažný, čiastočne podpivničený objekt, v čase obhliadky sa využíval čiastočne, časť priestorov na 1. NP je zrekonštruovaná, ostatné priestory sú rozostavané, pripadne v počiatočnom štádiu rekonštrukcie. Stavba je situovaná v rovinatom teréne. Priestory sú čiastočne prenajaté, prevažná časť sa nevyužíva.

Objekt je založený na základových pásoch z prostého betónu s hydroizoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly hr. 450 mm, nadstavba a prístavba z presných tvárnic (Ytong, Ypor). Stropy betónové prefabrikované. Zastrešenie bez krytiny, strecha je členitá v jednej časti

pultová, druhá časť je sedlová a nad novou nadstavbou je s dreveným krovom pultová so sklonom do 10 %. Krytina strechy z pozinkovaného plechu a asfaltových natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie úplné strechy sú vyhotovené z pozinkovaného plechu, časť okenných parapetov nie je osadená. Úpravy vnútorných povrchov vápenné omietky, bežné keramické obklady. Úpravy vonkajších povrchov, brizolitové, čiastočne základná omietka na sieťke, resp. čiastočne bez omietky. V nadzemnej časti 1. PP je z dvoch strán keramický obklad kabrincom. Vnútorné keramické obklady, bežné obklady priestorov osobnej hygieny.

Vnútorné schodisko je betónové s povrchom z PVC, druhé schodisko je oceľové točité. Dvere v zrekonštruovanej časti dyhované, zárubne obložkové, vstupné dvere plastové, v pôvodnej časti sú hladké plné alebo zasklené v oceľových zárubniach. Okná v zrekonštruovanej časti sú plastové s izolačným dvojsklom, v pôvodnej časti drevené zdvojené. Povrchy podláh sú rôzne v jednotlivých častiach budovy v novej časti z keramickej dlažby, v starej časti lepené povlakové krytiny a keramická dlažba, v časti 2. NP podlahy nie sú. Vykurovanie je ústredné z novej kotolne na 1.NP, nová časť má rozvody medené, plechové panelové radiátory. V starej časti prevažne demontované. V kotolni je kotol na peletky Defro DKE 75 s plynový kotol Junkers, ohrev TÚV. Elektroinštalácia je svetelná a motorická v časti 1. NP nová, v časti 2. NP pôvodná a v novej časti čiastočne nová. Bleskozvod, vyskytujúca sa položka. Vnútorný vodovod rozvody studenej a teplej vody z oceľových a plastových rúr. Vnútorná kanalizácia, zvislé zvody liatinové, odpady zo všetkých zariaďovacích predmetov PVC. Vnútorný plynovod, rozvod zemného plynu do kotolne. Ohrev vody centrálny v kotolni. Vnútorné hygienické zariadenia vrátane WC, umývadla, sprchovacie kúty bežného vyhotovenia, záchody splachovacie a pisoáre a v 1.NP sú osadené nové. Výťah nákladný. V položke ostatné sú uvažované vstavané skrine, odsávače, rozvod verejného telefónu, požiarne hydranty, rozvody PC, klimatizácia.

Objekt je po čiastočnej rekonštrukcií, časť je rozostavaná nedokončená, prevažne nie je vyžívaný. Životnosť vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie, vek, technický stav stanovená na 80 rokov.

 

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Pôvodná stavba z roku 1991

Výpočet

Obstavaný priestor [m3]

Základy

 

(19,71*9,36+20,86*10,17+14,57*15,33+11,55*6,00+ 8,08*16,60)*0,35

288,20

Spodná stavba

 

1, Podzemné podlažie

 

(16,05*6,58+16,37*7,70)*3,16

732,04

Vrchná stavba

 

1, Nadzemné podlažie

 

(19,71*9,36+20,86*10,17+14,57*15,33+11,55*6,00+ 8,08*16,60)*3,50

2 881,96

2, Nadzemné podlažie

 

20,86*10,17*3,90+(14,57*15,33+11,55*6,00)*3,50

1 851,67

Zastrešenie

 

20,86*10,17(1,40+1,12)/2+14,57*15,33*2,60/2+ 11,55*6,00*0,25+8,08*16,60*1,00/2

214,67

Ostatné

 

Rampa a schodiská

 

0,97*1,55*1,00+0,97*1,05*1,00/2+1,05*1,55*1,00+ 1,05*0,90*1,00/2+1,13*4,65*1,00+1,13*1,40*1,00/2

10,16

Obstavaný priestor pôvodnej stavby

5 978,70

 

Prístavba z roku 2016

Výpočet

Obstavaný priestor [m3]

Základy

 

(7,90*6,00+3,10*18,31+0,45*6,00+1,15*9,36+4,85*5,42)*0,30

43,17

Vrchná stavba

 

1, Nadzemné podlažie

 

7,90*6,00*3,50

165,90

2, Nadzemné podlažie

 

7,90*6,00*3,50

165,90

Zastrešenie

 

7,90*6,00*1,18/2

27,97

Ostatné

 

Terasa

 

(3,10*18,31+0,45*6,00+1,15*9,36+4,85*5,42)*3,40+6,00*4,60*4,30

446,82

Obstavaný priestor prístavby

849,76

 

Prístavba z roku 2017

Výpočet

Obstavaný priestor [m3]

Vrchná stavba

 

19,71*9,36*3,90

719,49

Zastrešenie

 

19,71*9,36*(1,40+1,12)/2

232,45

Obstavaný priestor prístavby

951,94

Obstavaný priestor stavby celkom:                              7 780,40 m3

 

PRÍSLUŠENSTVO

Plot z vlnitého plechu na parc. CKN č. 1712/2

Plot z južnej a západnej strany na parc. CKN č. 1712/2, dĺžky 57,50 m, je z oceľových stĺpikov a vlnitého plechu na betónovej podmurovke. Výška plota je 2,10 m. Pohľadová výška výplne je 1,80 m. Plot bol postavený okolo roku 1991. Oceľové časti sú čiastočne skorodované. Vek 29 rokov. Na základe technického stavu, vykonávanej údržby a vyhotovenia je predpokladaná životnosť plota stanovená na 40 rokov.

 

Vodovodná prípojka na parc. CKN č. 1712/2

Prípojka vody z verejného vodovodu. Vodovodná prípojka je na parc. CKN č. 1712/2. Prípojka je z oceľových rúr DN 50, celková dĺžka 28,50 m, zriadená okolo r. 1991. Vzhľadom na konštrukciu je predpokladaná životnosť stanovená na 50 rokov.

 

Kanalizačná prípojka na parc. CKN č. 1712/2

Prípojka kanalizácie z budovy do verejnej siete. Kanalizačná prípojka je na parc. CKN č. 1712/2. Prípojka je z PVC rúr DN 200, celková dĺžka 47,50 m, zriadená okolo r. 1991. Vzhľadom na konštrukciu je predpokladaná životnosť stanovená na 50 rokov.

 

Kanalizačná šachta na parc. CKN č. 1712/2

Kanalizačná šachta na parc. CKN č. 1712/2, zriadená okolo r. 1991. Vzhľadom na vek a technický stav je predpokladaná životnosť stanovená na 50 rokov.

 

Plynová prípojka na parc. CKN č. 1712/2

Plynová prípojka na parc. CKN č. 1712/2, od ulice do objektu (kotolne) z oceľových rúr DN 80 mm, celková dĺžka 44,00 m, zriadená okolo r. 1991. Vzhľadom na vek a technický stav je predpokladaná životnosť stanovená na 50 rokov.

 

Spevnená plocha betónová na parc. CKN č. 1712/2

Spevnená plocha pri budove na parc. CKN č. 1712/2, celková plocha 380,48 m2, vyhotovená z monolitického betónu. Postavená okolo roku 1991. Vzhľadom na vek a technický stav je predpokladaná životnosť stanovená na 40 rokov.

 

Spevnená plocha betónová na parc. CKN č. 1712/2

Spevnená plocha pred budovou - pás medzi pôvodnou betónovou plochou a zámkovou dlažbou, nájazdový pás a plocha pred vstupom na parc. CKN č. 1712/2, celková plocha 38,66 m2, vyhotovená z monolitického betónu. Postavená okolo roku 2015. Vzhľadom na vek a technický stav je predpokladaná životnosť stanovená na 40 rokov.

 

Spevnená plocha zo zámkovej dlažby na parc. CKN č. 1712/2

Spevnená plocha pri budove na parc. CKN č. 1712/2, celková plocha 319,46 m2, vyhotovená z betónovej zámkovej dlažby kladená do piesku. Postavená okolo roku 2015. Vzhľadom na vek a technický stav je predpokladaná životnosť stanovená na 40 rokov.

 

Oporný múr na parc. CKN č. 1712/2

Oporný múr z monolitického betónu pred budovou pri spevnenej ploche na parc. CKN č. 1712/2, celkový objem 5,49 m3, zriadený okolo r. 2015. Na základe konštrukčného vyhotovenia a technického stavu je predpokladaná životnosť stanovená na 50 rokov.

 

Vonkajšie schody betónové na parc. CKN č. 1712/2

Vonkajšie schody pred vstupom na parc. CKN č. 1712/2, betónové na terén, vyrovnávajú výškový rozdiel terénu a vstupu na terasu. Dĺžka stupňa 2,00 m, počet stupňov 7, zriadené v r. 2015. Na základe konštrukčného vyhotovenia a technického stavu je predpokladaná životnosť stanovená na 50 rokov.

 

Vonkajšie schody oceľové na parc. CKN č. 1712/2

Vonkajšie schody v zadnej časti budovy na parc. CKN č. 1712/2, oceľové, vyrovnávajú výškový rozdiel terénu a vstupu na 2. NP. Dĺžka stupňa 1,00 m, počet stupňov 20, zriadené okolo r. 1991. Na základe konštrukčného vyhotovenia a technického stavu je predpokladaná životnosť stanovená na40 rokov.

 

 

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POPIS

Pozemky na predloženom LV č. 5367, k.ú. Snina, obec Snina parc. č. 1712/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2, parc. č. 1712/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1284 m2, parc. č. 1712/8 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1018 m2, parc. č. 2581/5 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 96 m2.

Pozemky sú situované v k.ú. Snina v súvislej zástavbe rodinných domov, nemocnice s poliklinikou, v blízkosti centrálnej časti obce, s dobrou vybavenosťou infraštruktúry. Prístup je z miestnej komunikácie ul. SNP a ul. Sládkovičova. Terén je rovinatý. Poloha je hodnotená ako širšie centrum okresného mesta. V súčasnej dobe postupne rastie záujem o pozemky.

 

Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera [m2]

Spoluvlastnícky podiel

Výmera [m2]

1712/1

zastavané plochy a nádvoria

57,00

1/1

57,00

1712/2

zastavané plochy a nádvoria

1284,00

1/1

1284,00

1712/8

zastavané plochy a nádvoria

1018,00

1/1

1018,00

2581/5

zastavané plochy a nádvoria

96,00

1/1

96,00

Spolu výmera 

 

 

 

2 455,00

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 27.07.2020 o 13.00 hod.

Obhliadka 2: 03.08.2020 o 11.00 hod.

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK 35 1111 0000 0012 9900 0009 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s, VS: 1082019,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu