Orná pôda v obci Zemplínska Teplica

TOP ponuka
Stiahnuť

Znalecký posudok (472 kB)

Stiahnuť

Znalecký posudok (503 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (215 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Pozemok
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu213 025,-
Najnižšie podanie213 025,-
Minimálne prihodenie500,-
Výška zábezpeky40 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania20.jún 2019
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností:

* spoluvlastnícky podiel o veľkosti 72/96, zapísaný na LV č. 503, vedenom Okresným úradom Trebišov - Katastrálny odbor, Okres: Trebišov, Obec: ZEMPLÍNSKA TEPLICA, Katastrálne územie: Zemplínska Teplica, a to:

 • parcela registra „E“, č. 2842/7, o výmere 2068 m2, orná pôda,
 • parcela registra „E“, č. 2844/23 o výmere 14108 m2, trvalý trávny porast,
 • parcela registra „E“, č. 2844/51 o výmere 1462 m2, trvalý trávny porast,
 • parcela registra „E“, č. 2850/29 o výmere 156304 m2, orná pôda,

 

* spoluvlastnícky podiel o veľkosti 482/7800, zapísaný na LV č. 1273, vedenom Okresným úradom Trebišov - Katastrálny odbor, Okres: Trebišov, Obec: ZEMPLÍNSKA TEPLICA, Katastrálne územie: Zemplínska Teplica, a to:

 • parcela registra „E“, č. 2870, o výmere 3417 m2, orná pôda,

 

* spoluvlastnícky podiel o veľkosti 40/48, zapísaný na LV č. 1306, vedenom Okresným úradom Trebišov - Katastrálny odbor, Okres: Trebišov, Obec: ZEMPLÍNSKA TEPLICA, Katastrálne územie: Zemplínska Teplica, a to:

 • parcela registra „E“, č. 2847/1, o výmere 263050 m2, orná pôda,
 • parcela registra „E“, č. 2847/2, o výmere 101343 m2, orná pôda,

* spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/1, zapísaný na LV č. 830, vedenom Okresným úradom Trebišov - Katastrálny odbor, Okres: Trebišov, Obec: ZEMPLÍNSKA TEPLICA, Katastrálne územie: Zemplínska Teplica, a to:

 • parcela registra „E“, č. 2854/45, o výmere 110653 m2, orná pôda,

 

* spoluvlastnícky podiel o veľkosti 482/7800, zapísaný na LV č. 1301, vedenom Okresným úradom Trebišov - Katastrálny odbor, Okres: Trebišov, Obec: ZEMPLÍNSKA TEPLICA, Katastrálne územie: Zemplínska Teplica, a to:

 • parcela registra „E“, č. 2871, o výmere 61376 m2, trvalý trávny porast,

 

* spoluvlastnícky podiel o veľkosti 482/7800, zapísaný na LV č. 833, vedenom Okresným úradom Trebišov - Katastrálny odbor, Okres: Trebišov, Obec: ZEMPLÍNSKA TEPLICA, Katastrálne územie: Zemplínska Teplica, a to:

 • parcela registra „E“, č. 2872, o výmere 370908 m2, trvalý trávny porast,

 

* spoluvlastnícky podiel o veľkosti 40/48, zapísaný na LV č. 831, vedenom Okresným úradom Trebišov - Katastrálny odbor, Okres: Trebišov, Obec: ZEMPLÍNSKA TEPLICA, Katastrálne územie: Zemplínska Teplica, a to:

 • parcela registra „E“, č. 2846, o výmere 4310 m2, trvalý trávny porast,

(ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

POZEMKY

Pozemky evidované vo výpise z KN LV č. 503, LV č, 1273, LV č. 1306, LV č, 830, LV č. 1301, LV č, 833, k.ú. Zemplínska Teplica.

Pozemky sú rovinatého charakteru časť pozemkov mierne svahovitého. V blízkosti pozemkov sa nenachádzajú inžinierske siete resp. na ich hranici. Pozemok parc. reg. EKN č. 2854/45 sa nachádza v tesnej blízkosti spevnenej komunikácie, hospodárskeho areálu Agropodniku a v blízkosti IBV .

Podľa územnoplánovacej informácie obce (Web stránka), územný plán obce Zemplínska Teplica) nie sú uvedené pozemky, ÚPD obce určené na iné využitie (poľnohospodárske využitie), pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce.

Pozemky evidované vo výpise z KN LV č. 1273, LV č. 1306, LV č, 830, LV č. 1301, LV č, 833, k.ú. Zemplínska Teplica, sú v reg. EKN vedené ako druh pozemku orná pôda, trvalé trávne porasty.

Pre stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti je záväzný druh pozemku evidovaný v registri CKN, s prihliadnutím na stav a druh pozemku v čase obhliadky znalca (po administratívnej identifikácii v tab. č. 1), Nakoľko pozemky sú súčasťou pôdnych dielov ich identifikácia v teréne je obtiažna. K identifikácii boli využité mapové  operáty KN ZBGIS, VUPOPU, ortofotomapy ako aj údaje pôdnych dielov v LPIS v GSAA.

 

Pozemok evidovaný vo výpise z KN LV č. 831, k.ú. Zemplínska Teplica.

Pozemok je skôr rovinatého charakteru. V blízkosti pozemku sa nenachádzajú inžinierske siete resp. na jeho hranici. Pozemok par. reg. EKN č. 2846 je začlenený v pôdnom diele a je súčasťou pozemku par. reg. CKN č. 1080/1.

Podľa územnoplánovacej informácie obce (Web stránka), územný plán obce Zemplínska Teplica) nie je uvedený pozemok, ÚPD obce určené na iné využitie (poľnohospodárske využitie), pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce.

Pozemok evidovaný vo výpise z KN LV č. 831, par. registra EKN č. 2846, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 4310 m2, k.ú. Zemplínska Teplica, je v reg. EKN vedený ako druh pozemku, trvalý trávny porast.

Nakoľko pozemok je súčasťou pôdneho dielu jeho identifikácia v teréne je obtiažna. K identifikácii boli využité mapové operáty KN ZBGIS, VUPOPU, ortofotomapy ako aj údaje pôdnych dielov v LPIS v GSAA.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 03.06.2019 o 15.00 hod.

Obhliadka 2: 13.06.2019 o 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

 

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK 35 1111 0000 0012 9900 0009, VS: 0232019, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu