Pozemok vo Veľkom Krtíši

Znížená cena
Druh ponukyPripravovaná dražba, Iné
LokalitaBanskobystrický kraj
Ohodnotenie predmetu123 800,-
Najnižšie podanie61 900,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky20 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

 

nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 616 vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu Veľký Krtíš pre okres: Veľký Krtíš,  obec: Veľký Krtíš, katastrálne územie: Veľký Krtíš ako:

  • pozemok

-        C KN parcela č. 3402/18, zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 761  

 (ďalej len „predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby: Stavby a pozemky sa nachádzajú na východnom okraji zastavaného územia okresného mesta Veľký Krtíš na Lučeneckej ulici v priemyselnej zóne mesta v areáli bývalého Agrochemického podniku. Prístup k areálu z verejnej miestnej komunikácie. Stavby a pozemky v čase obhliadky boli iba čiastočne užívané s ohľadom na ich technický stav. Ďalšie užívanie stavieb si bude vyžadovať značené investície do zanedbanej údržby a do opráv objektov.

 

Opis stavu predmetu dražby:

POZEMKY, METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

Identifikácia pozemku: Zastavané plochy a ostatné plochy v k.ú. Veľký Krtíš

POPIS

Pozemok, parcela č. 3402/18 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 761  m² tvorí časť pozemkov v areáli bývalého Agrochemického podniku, časť parciel je zastavaná stavbami a časť tvorí dvor a okolie stavieb podľa priloženej kópie z katastrálnej mapy, na okraji zastavaného územia okresného mesta Veľký Krtíš, s prístupom z verejnej miestnej komunikácie po vnútro areálových komunikáciách, s možnosťou napojenia na inžinierske siete. V zmysle platného územného plánu mesta je pozemok areálu charakterizovaný ako plochy zariadení výrobných služieb, distribúcie a skladov.

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK9575000000004007489898, VS:0652017, vedený v Československej obchodnej banke, a.s.,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu