PRIAMY PREDAJ Výrobný areál v obci Orechová

TOP ponuka
Stiahnuť

Znalecký posudok (903 kB)

Stiahnuť

Čestné vyhlásenie (63 kB)

Stiahnuť

Návrh kúpnej zmluvy (329 kB)

Stiahnuť

Súhlas záujemcu (113 kB)

Stiahnuť

Všeobecné podmienky (185 kB)

Stiahnuť

Záväzná cenová ponuka (98 kB)

Stiahnuť

Inzerát v Hospodárskych novinách (477 kB)

Stiahnuť

Priamy predaj - pokyny (133 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Podnikateľský objekt
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu804 000,-
Dátum konania11.október 2021
Čas otvorenia0:00
Miesto konaniaUniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancova 1/A, 813 33 Bratislava

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

 

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.

ORGANIZUJE PRIAMY PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ Záložcu 

Predmet priameho predaja:     Výrobný areál a byty s pozemkami v obci Orechová, okres: Sobrance 

•zapísané na LV č. 424, 370, 549, 932,  vedené Okresným úradom Sobrance, Katastrálny odbor, Okres: Sobrance, Obec: ORECHOVÁ, Katastrálne územie: Orechová

Termín predkladania ponúk:    do 11. októbra 2021 

Adresa doručenia ponúk:         UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancova 1/A, 813 33 Bratislava

 

 

Ponuky predkladajú záujemcovia na formulári Záväzná cenová ponuka, pričom podpisy osôb oprávnených konať za záujemcu musia byť overené. Ponuku spoločne s prílohami predkladá Záujemca v zapečatenej obálke s označením predaj SMART Group Trade, s.r.o. - neotvárať“ na adresu vyhlasovateľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, a to najneskôr do konca lehoty na predkladanie ponúk, t.j. do 11.10.2021.

 

Spoločne s ponukou predkladá záujemca nasledovné doklady v zapečatenej obálke:

-      Výpis z bankového účtu v zmysle bodu 7.1 VPP, /každý záujemca je povinný v prípade záujmu o predloženie ponuky na kúpu predložiť DS alebo UniCredit výpis z bankového účtu preukazujúci peňažné krytie celej ponúkanej kúpnej ceny za Predmet predaja, pričom výpis z účtu musí byť vystavený alebo datovaný najneskôr 3 pracovné dni pred predkladaním ponuky. Záujemca predkladá výpis z bankového účtu v zmysle predchádzajúceho bodu spoločne s ponukou podľa článku 8 v zapečatenej obálke./

-      Výpis z obchodného registra nie starší ako 15 dní, ak je záujemcom právnická osoba (v prípade zahraničných osôb tieto predkladajú doklady preukazujúce existenciu spoločnosti a osoby oprávnené konať za spoločnosť).

 

Termín preukázania finančného postavenia záujemcov:   do 11. októbra 2021

 

Každý záujemca je povinný najneskôr v deň predloženia ponuky doručiť DS alebo UniCredit nasledovné doklady týkajúce sa osobného postavenia záujemcu, ktoré preukazujú, že

 

a)  nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze (Potvrdenie príslušného súdu),

b)  nie je v likvidácii (ak ide o právnickú osobu), ani nebol proti záujemcovi zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (Forma: Potvrdenie príslušného súdu),

c)   záujemca nepodal alebo nebol voči záujemcovi podaný návrh na začatie reštrukturalizačného konania (Forma: Potvrdenie príslušného súdu),

d)  nie je na jeho majetok vedené exekučné konanie, ako ani nie je predpoklad vedenia takéhoto exekučného konania (Forma: Čestné vyhlásenie),

e)  nie je na jeho majetok organizovaná dobrovoľná dražba v zmysle ustanovení zákona č. 527/2002 Zb. o dobrovoľných dražbách (Forma: Čestné vyhlásenie).

f)   čestné prehlásenie o súhlase so všetkými podmienkami VPP a vzorovým návrhom Kúpnej zmluvy (Súhlas záujemcu s VPP - Príloha č. 2), pričom podpisy osôb oprávnených konať za záujemcu musia byť overené. Súčasne s čestným prehlásením Záujemca odovzdá DS alebo UniCredit jedno vyhotovenie VPP, na ktorom na každej strane pripojí Záujemca svoj podpis.

 

           V prípade, že záujemca nepredloží doklady preukazujúce vyššie uvedené podmienky osobného postavenia, nebude zaradený do zoznamu Záujemcov.

           Záujemca predloží doklady podľa bodu 5.1 VPP najneskôr spolu s predložením ponuky, pokiaľ DS alebo UniCredit neurčí inak.

 

Termín predkladania dokladov týkajúcich sa osobného postavenia záujemcov:            do 11. októbra 2021

 

         Kúpna zmluva – navrhované znenie

-           Súhlas záujemcu s VPP - všeobecné podmienky priameho predaja podpísané na každej strane Záujemcom

-        Vzor ponuky záujemcu – overený podpis záujemcu

 

Termín predkladania dokladov týkajúcich sa osobného postavenia záujemcov:        do 11. októbra 2021

Termín preukázania finančného postavenia záujemcov:                                             do 11. októbra 2021

         Termín predkladania ponúk:                                                                                        do 11. októbra 2021                                    

Ohodnotenie predmetu priameho predaja:       804.000,00 €

Podmienky na predkladanie cenovej ponuky a bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke www.profesionalnadrazobna.sk.

Kontakt: 0903 420 800, dzurik@profesionalnadrazobna.sk

Výsledok ponukového konania oznámi organizátor predaja Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. všetkým Záujemcom, ktorý predložili ponuku najneskôr v lehote 10 pracovných dní odo dňa otvárania obálok.

 

 Predmet priameho predaja

•zapísaný na LV č. 549, vedenom Okresným úradom Sobrance, Katastrálny odbor, Okres: Sobrance, Obec: ORECHOVÁ, Katastrálne územie: Orechová,

 • stavba so súpisným číslom 115 nachádzajúca sa na parcele č. 98/10, Popis stavby: Výrobná hala, Druh stavby: Budova obchodu a služieb,
 • stavba so súpisným číslom 116 nachádzajúca sa na parcele č. 98/27, Popis stavby: prístavba socialnej budovy, Druh stavby: Priemyselná budova,
 • stavba bez súpisného čísla nachádzajúca sa na parcele č. 98/22, Popis stavby: vodojem, Druh stavby: Budova obchodu a služieb,
 • parcela registra „C“ číslo: 98/2 vo výmere 24190 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
 • parcela registra „C“ číslo: 98/10 vo výmere 3839 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
 • parcela registra „C“ číslo: 98/13 vo výmere 121 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
 • parcela registra „C“ číslo: 98/17 vo výmere 699 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
 • parcela registra „C“ číslo: 98/22 vo výmere 24 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
 • parcela registra „C“ číslo: 98/27 vo výmere 110 m2, zastavaná plocha a nádvorie,

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: plot okolo areálu - p.č. 98/2, plot okolo areálu - p.č. 98/2, bazén - p.č. 98/2, , prípojka pitnej vody - p.č. 98/2, vodomerná šachta - 98/2, NN Rozvody – p.č. 98/2, NN Rozvody - p.č. 98/2, NN Rozvody - p.č. 98/2, NN Rozvody - p.č. 98/2, NN Trafostanica - p.č. 98/2, ČOV - p.č. 98/2, splašková kanalizácia - p.č. 98/2, kanalizačné šachty - p.č. 98/2, dažďová kanalizácia - p.č. 98/2, dažďová kanalizácia - p.č. 98/2, Dažďová kanalizácia - p.č. 98/2, dažďová kanalizácia - p.č. 98/2, kanalizačné šachty - p.č. 98/2, lapače olejov - p.č. 98/2, areálové rozvody úžitkovej vody - p.č. 98/2, areálové rozvody úžitkovej vody - p.č. 98/2, areálové rozvody úžitkovej vody - p.č. 98/2, areálové rozvody úžitkovej vody - p.č. 98/2, rozvody úžitkovej vody - p.č. 98/2, spevnené plochy - p.č. 98/2, rigoly - p.č. 98/2.

zapísaný na LV č. 932, vedenom Okresným úradom Sobrance, Katastrálny odbor, Okres: Sobrance, Obec: ORECHOVÁ, Katastrálne územie: Orechová,

 • parcela registra „C“ číslo: 98/20 vo výmere 286 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
 • stavba so súpisným číslom 119 nachádzajúca sa na parcele č. 98/20, Popis stavby: sociálna budova, Druh stavby: Iná budova, ktorú tvorí:
 • byt č. 1 na 1.p. vo vchode 1 sociálnej budovy so súpisným číslom 119, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 98/20,

–   podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve: 5155/42904,

 • spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 5155/42904, na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 98/20 s výmerou 286 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • byt č. 2 na 1.p. vo vchode 1 sociálnej budovy so súpisným číslom 119, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 98/20,

–   podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve: 7165/42904,

 • spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 7165/42904, na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 98/20 s výmerou 286 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • byt č. 3 na 1.p. vo vchode 1 sociálnej budovy so súpisným číslom 119, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 98/20,

–   podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve: 9122/42904,

 • spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 9122/42904, na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 98/20 s výmerou 286 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • priestor č. 4 na prízemí vo vchode 1 sociálnej budovy so súpisným číslom 119, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 98/20, Druh nebytového priestoru: Iný nebytový priestor,

–   podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve: 21462/42904,

 • spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 21462/42904, na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 98/20 s výmerou 286 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

•zapísaný na LV č. 424, vedenom Okresným úradom Sobrance, Katastrálny odbor, Okres: Sobrance, Obec: ORECHOVÁ, Katastrálne územie: Orechová,

 • parcela registra „C“ číslo: 98/14 vo výmere 457 m2, zastavaná plocha a nádvorie,

•zapísaný na LV č. 370, vedenom Okresným úradom Sobrance, Katastrálny odbor, Okres: Sobrance, Obec: ORECHOVÁ, Katastrálne územie: Orechová,

 • parcela registra „C“ číslo: 98/15 vo výmere 715 m2, zastavaná plocha a nádvorie,

 

Predmet priameho predaja sa predáva  v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet priameho predaja sa  predáva v stave ako stojí a leží v deň konania predaja.

 

 

Obhliadka predmetu dražby

Termín ohliadky predmetu predaja:                                                          29.09.2021  o 10,00 hod.

                                                                                                                      01.10.2021  o 10,00 hod.

                                                                                                                      06.10.2021  o 10,00 hod.

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu predaja sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s organizátorom predaja Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

 

Spôsob zloženia zábezpeky

Zábezpeka

       Záujemca, ktorý hodlá predložiť ponuku v zmysle článku 8 VPP, je povinný najneskôr do predloženia ponuky zložiť na Účet DS peňažnú sumu vo výške 40.000,- EUR (slovom: štyridsaťtisíc euro

       Záujemcovi, ktorého vyzve UniCredit alebo DS na uzatvorenie Kúpnej zmluvy, sa Zábezpeka započítava k celkovej kúpnej cene a Záujemca je ďalej povinný doplatiť len rozdiel oproti ponúknutej kúpnej cene.

       Záujemcovi, ktorému nebude doručená výzva na uzatvorenie Kúpnej zmluvy, bude Zábezpeka poukázaná najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk podľa článku 9 VPP.

     Záujemca je povinný po doručení písomnej výzvy DS alebo UniCredit na uzatvorenie Kúpnej zmluvy túto uzatvoriť s UniCredit najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy. V prípade, že Záujemca Kúpnu zmluvu neuzatvorí, je DS oprávnená požadovať od Záujemcu zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 40.000,- EUR (slovom: štyridsaťtisíc euro). DS je oprávnená jednostranne započítať nárok na vrátenie Zábezpeky s nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty, pokiaľ na ňu vznikne nárok v zmysle predchádzajúcej vety.

 

 

Termín predkladania dokladov týkajúcich sa osobného postavenia záujemcov:            do 11. októbra 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S profesionálmi to má cenu