Pozemok na výstavbu rodinných domov v Michalovciach

TOP ponuka
Stiahnuť

Znalecký posudok (103 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Pozemok
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu255 000,-
Najnižšie podanie279 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je:

  • pozemok parcela registra „C“ KN s parcelným číslom: 1248/95 o výmere 3327 m2, druh pozemku: Ostatná plocha, ako nová parcela, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 69/2018 z pôvodnej parcely registra „C“ KN s parcelným číslom: č. 1248/1 o výmere 11 474 m2, druh pozemku: Ostatná plocha a z parcely registra „C“ KN s parcelným číslom: 1248/6 o výmere 1 172 m2, druh pozemku: Ostatná plocha

zapísaných na LV č. 685 vedenom Okresným úradom Michalovce – katastrálny odbor, okres: Michalovce, obec: Michalovce, katastrálne územie: Michalovce (ďalej len “predmet dražby”).

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Predmetný pozemok sa nachádza v severnej časti mesta Michalovce, v blízkosti ulice Gorazda Zvonického, za lokalitou novostavieb rodinných domov. Pozemok je rovinatý, územným plánom určený na výstavbu rodinných domov. V súčasnosti pozemok nemá zabezpečený prístup z verejnej komunikácie a ani priame napojenie na inžinierske siete, ktoré je možné cez okolité pozemky vo vlastníctve súkromných osôb. Vzdialenosť od centra mesta je cca 1,5 km.

Ohodnocovaná parcela tvorí voľný neoplotený pozemok, za lokalitou novostavieb rodinných domov na ulici Gorazda Zvonického. Územným plánom je pozemok určený na výstavbu rodinných domov. Napojenie pozemku na inžinierske siete ako aj prístup je možný iba cez okolité pozemky.  

 

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

 

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

 

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 672019

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu