Orná pôda v obci Mníchova Lehota

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (241 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (170 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Pozemok
LokalitaTrenčianský kraj
Ohodnotenie predmetu52 100,-
Najnižšie podanie36 470,-
Minimálne prihodenie500,-
Výška zábezpeky15 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania4.apríl 2024
Čas otvorenia11:00
Miesto konaniaGRAND hotel ***, Palackého 3477, 911 01 Trenčín, salónik Galéria, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 427, vedenom Okresným úradom Trenčín, Katastrálny odbor, Okres: Trenčín, Obec: MNÍCHOVA LEHOTA, Katastrálne územie: Mníchova Lehota a to:

  • parcela registra „C“ č. 765/2 vo výmere 530 m2, druh pozemku: orná pôda,
  • parcela registra „C“ č. 766 vo výmere 959 m2, druh pozemku: orná pôda,
  • parcela registra „C“ č. 773 vo výmere 1888 m2, druh pozemku: orná pôda,

(ďalej len "predmet dražby").

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

Pozemky sú v okrajovej časti obce do 5 000 obyvateľov, v časti s rodinnými domami so štandardným vybavením. Sú umiestnené v obci s autobusovou prímestskou a vlakovou dopravou, doprava do mesta je vyhovujúca. Poloha je obytného charakteru. Pozemky sú druhom orná pôda, s dobrou vybavenosťou (miestne rozvody vody, elektriny, plynu).  Prístup je z miestnej obecnej komunikácie. Hodnotenie pozemkov je dané vplyvom krajského mesta a záujmom z toho vyplývajúcim. Hodnota pozemkov je 50 % z hodnoty krajského mesta. Povyšujúcim faktorom je rozloha a prístup k pozemkom, redukujúcim faktorom je obmedzenie územným plánom a hlučnosťou z blízkej štátnej cesty.

Pozemky sa nachádzajú v obci Mníchova Lehota, miestna časť Jarky. Sú v blízkosti železničnej trate Trenčín - Chynorany a štátnej cesty I/9. Od krajského mesta  je miestna časť obce vzdialená približne 14 km (Jarky - centrum mesta) a dopravné spojenie je prímestskou autobusovou a vlakovou dopravou. Obec je vyhľadávaným obytným satelitom mesta. V okolí pozemkov je zástavba rodinných domov, v centre obce je vybavenosť charakteristická pre obce (dom kultúry, obchody). Orientácia pozemkov je v smere na juhozápad.

 

Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera [m2]

Spoluvlastnícky podiel

Výmera [m2]

765/2

orná pôda

530,00

1/1

530,00

766

orná pôda

959,00

1/1

959,00

773

orná pôda

1888,00

1/1

1888,00

Spolu výmera 

 

 

 

3 377,00

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 14.03.2024 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 21.03.2024 o 14.00 hod.

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy dražobnú zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou. V zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov „Peňažnú čiastku možno zložiť v hotovosti najviac vo výške podľa osobitného predpisu. (Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti.)“.

 

Adresa a číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:

Sídlo dražobníka – Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka, alebo na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:0232022.

 

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby u dražobníka.

 

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad, vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.

S profesionálmi to má cenu

Spoľahlivé a poctivé slovenské online kasína 2022

Tvrdá konkurencia, ktorá vládne v dnešnom biznise s hazardnými hrami, núti prevádzkovateľov hazardných hier brať svoju povesť čo najvážnejšie. Veľké slovenské hazardné portály, ktoré pôsobia v tomto odvetví už mnoho rokov, si len zriedkakedy dovolia dopustiť sa nečestného konania voči zákazníkom. Ale podvodníci tiež nespia a šikovne sa maskujú ako slušné inštitúcie, čím zavádzajú neskúsených používateľov. Preto by ste mali zvážiť odborné rady a uprednostniť skutočne renomované a spoľahlivé slovenské online kasína so zaručenými výbermi. SK online kasína na https://onlinecasino-sk-24.com/ s dobre regulovanými licenciami, certifikátmi od známych audítorov, originálnym softvérom od známych značiek, pozornou zákazníckou podporou, jasnými podmienkami služieb a spravodlivou reklamou by sa mali považovať za spoľahlivé. Ak si nie ste istí alebo práve robíte prvé kroky v oblasti hazardných hier, dôverujte odborníkom, ktorí sa v tejto oblasti dobre vyznajú. OnlineCasino-SK-24.com recenzenti pravidelne kontrolujú známe online kasína a aktualizujú svoje recenzie. Zoznam 10 najlepších online kasín na Slovensku obsahuje len spoľahlivé stránky.