Profil spoločnosti

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. bola založená ako špecializovaný subjekt za účelom vykonávania dobrovoľných dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v prospech záložných veriteľov ako prostriedok na uplatnenie záložného práva.

Táto právna úprava umožňuje v súčasnosti realizovať transparentné speňaženie majetku a vysporiadanie sa s dlžníkmi neplatičmi – vlastníkmi bytov a nebytových priestorov, ktorí pri správe bytového domu v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov boli povinní prispievať na úhradu do fondu prevádzky, údržby a opráv a služby spojené s bývaním, ale túto zákonom stanovenú povinnosť neplnili.

Využitie možnosti realizovania dobrovoľných dražieb je teda veľmi aktuálna pre správcovské spoločnosti, bytové družstvá, bytové podniky, spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré spravujú bytové domy, v ktorých sa nachádzajú byty vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, kde pri existencii dlhu vlastníka bytu je možné formou dobrovoľnej dražby dosiahnuť veľmi rýchlo a efektívne vysporiadanie všetkých pohľadávok od neplatiacich vlastníkov bytov.

Realizovanie dobrovoľných dražieb je ďalej možné využiť pri predaji nadbytočného a nepotrebného majetku podnikateľských subjektov, ako aj pre fyzické a právnické osoby, ktoré z pozície záložného veriteľa alebo vlastníka predmetu dražby navrhujú vykonanie dražby za dohodnutých podmienok.

Predmetom dražby môžu byť veci, u ktorých to zákon výslovne nezakazuje, teda vec, právo, iná majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná, súbor vecí práv alebo iných majetkových hodnôt, podnik alebo časť podniku, ak bolo navrhnuté ich vydraženie a ak spĺňajú podmienky ustanovené zákonom o dobrovoľných dražbách.

Kolektív profesionálnych a kvalifikovaných zamestnancov Profesionálnej dražobnej spoločnosti, s.r.o. je pripravený riešiť a odpovedať na všetky vaše požiadavky. Naša profesionalita, zodpovednosť a transparentnosť je cestou aj Vašej úspešnosti.

Naše služby

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. zabezpečuje pre svojich klientov nasledovný rozsah služieb: komplexné služby v oblasti organizovania dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, komplexná právna a ekonomická správa... (viac)

Zabezpečenie informovanosti

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. zabezpečuje informovanosť predajnosti predmetov dražby ako aj informovanosť o dražbe najmä prostredníctvom svojej internetovej stránky www.profesionalnadrazobna.sk. Táto forma informovanosti pre klientov je bez nároku na odplatu. S ohľadom na... (viac)

S profesionálmi to má cenu