Profil spoločnosti

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. bola založená ako špecializovaný subjekt za účelom vykonávania dobrovoľných dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v prospech záložných veriteľov ako prostriedok na uplatnenie záložného práva.

Táto právna úprava umožňuje v súčasnosti realizovať transparentné speňaženie majetku a vysporiadanie sa s dlžníkmi neplatičmi – vlastníkmi bytov a nebytových priestorov, ktorí pri správe bytového domu v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov boli povinní prispievať na úhradu do fondu prevádzky, údržby a opráv a služby spojené s bývaním, ale túto zákonom stanovenú povinnosť neplnili.

Využitie možnosti realizovania dobrovoľných dražieb je teda veľmi aktuálna pre správcovské spoločnosti, bytové družstvá, bytové podniky, spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré spravujú bytové domy, v ktorých sa nachádzajú byty vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, kde pri existencii dlhu vlastníka bytu je možné formou dobrovoľnej dražby dosiahnuť veľmi rýchlo a efektívne vysporiadanie všetkých pohľadávok od neplatiacich vlastníkov bytov.

Realizovanie dobrovoľných dražieb je ďalej možné využiť pri predaji nadbytočného a nepotrebného majetku podnikateľských subjektov, ako aj pre fyzické a právnické osoby, ktoré z pozície záložného veriteľa alebo vlastníka predmetu dražby navrhujú vykonanie dražby za dohodnutých podmienok.

Predmetom dražby môžu byť veci, u ktorých to zákon výslovne nezakazuje, teda vec, právo, iná majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná, súbor vecí práv alebo iných majetkových hodnôt, podnik alebo časť podniku, ak bolo navrhnuté ich vydraženie a ak spĺňajú podmienky ustanovené zákonom o dobrovoľných dražbách.

Kolektív profesionálnych a kvalifikovaných zamestnancov Profesionálnej dražobnej spoločnosti, s.r.o. je pripravený riešiť a odpovedať na všetky vaše požiadavky. Naša profesionalita, zodpovednosť a transparentnosť je cestou aj Vašej úspešnosti.

Any work can be done quickly and efficiently if it is in the hands of professionals. It is quite convenient to order services online, for example, to order a written work on the https://youressayreviews.com/is-edubirdie-legit/ and in a very short time to get your order, which was made by professional writers.
I don't like to spend a lot of time doing different educational tasks. So I have asked to write my dissertation for me professionals from this resource. I like that I can write my dissertation in a short period of time and on the highest level.
The auction company works projectionally and organizes the best auctions. On the example of its activities, you can even create a define capstone project that will be able to convey to a wider audience the activities of auctions and will be able to encourage participation in them. After all, various auctions serve the interests of society.

Naše služby

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. zabezpečuje pre svojich klientov nasledovný rozsah služieb: komplexné služby v oblasti organizovania dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, komplexná právna a ekonomická správa... (viac)

Zabezpečenie informovanosti

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. zabezpečuje informovanosť predajnosti predmetov dražby ako aj informovanosť o dražbe najmä prostredníctvom svojej internetovej stránky www.profesionalnadrazobna.sk. Táto forma informovanosti pre klientov je bez nároku na odplatu. S ohľadom na... (viac)

S profesionálmi to má cenu

Spoľahlivé a poctivé slovenské online kasína 2022

Tvrdá konkurencia, ktorá vládne v dnešnom biznise s hazardnými hrami, núti prevádzkovateľov hazardných hier brať svoju povesť čo najvážnejšie. Veľké slovenské hazardné portály, ktoré pôsobia v tomto odvetví už mnoho rokov, si len zriedkakedy dovolia dopustiť sa nečestného konania voči zákazníkom. Ale podvodníci tiež nespia a šikovne sa maskujú ako slušné inštitúcie, čím zavádzajú neskúsených používateľov. Preto by ste mali zvážiť odborné rady a uprednostniť skutočne renomované a spoľahlivé slovenské online kasína so zaručenými výbermi. SK online kasína na https://onlinecasino-sk-24.com/ s dobre regulovanými licenciami, certifikátmi od známych audítorov, originálnym softvérom od známych značiek, pozornou zákazníckou podporou, jasnými podmienkami služieb a spravodlivou reklamou by sa mali považovať za spoľahlivé. Ak si nie ste istí alebo práve robíte prvé kroky v oblasti hazardných hier, dôverujte odborníkom, ktorí sa v tejto oblasti dobre vyznajú. OnlineCasino-SK-24.com recenzenti pravidelne kontrolujú známe online kasína a aktualizujú svoje recenzie. Zoznam 10 najlepších online kasín na Slovensku obsahuje len spoľahlivé stránky.