Čerpacia stanica vodného zdroja a pozemky v Michalovciach k.ú. Topoľany

TOP ponuka
Stiahnuť

Znalecký posudok (174 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Pozemok
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu305 000,-
Najnižšie podanie329 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 4266 vedenom Okresným úradom Michalovce - Katastrálny odbor, okres: Michalovce, obec: MICHALOVCE, katastrálne územie: Topoľany, a to:

  • stavba nachádzajúca sa na parcele číslo 685/8, druh stavby: budova technickej vybavenosti- vodný zdroj s ČS TH-3;
  • pozemok parcela reg. "C" KN č. 685/6 o výmere 8929 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie;
  • pozemok parcela reg. "C" KN č. 685/8 o výmere 22 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie;

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva, a to: Oplotenie z oceľového pletiva na p.č. 685/6

(ďalej len “predmet dražby”).

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Čerpacia stanica vodného zdroja na p.č. 685/8

Ide o jednoduchý prízemný murovaný objekt čerpacej stanice vody obdĺžnikového tvaru. Základy sú betónové, murivo tehlové hr. 375 mm, strecha rovná zo stropných panelov, plynosilikátových dosiek uložených v spáde a s krytinou z asfaltových pásov, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, vonkajšie omietky striekané brizolitové, vnútorné hladké vápenné, podlaha betónová, dvere oceľové, okná sklobetónové, rozvody ELI 220/380 V.

Stavba je v súčasnosti bez potrebnej údržby, na základe zisteného technického stavu je predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 60 rokov.

 

POZEMOK:

Pozemky sú evidované v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria. Parcela č. 685/8 zastavaná stavbou čerpacej stanice, parcela č. 685/6 tvorí voľný nezastavaný pozemok s nízkym trávnatým porastom. s hygienickým pásmom ochrany vodného zdroja.

V mieste resp. v dosahu pozemku je možnosť napojenia na verejný vodovod a kanalizáciu, elektrické rozvody NN a plynovod. Pozemky sú prístupné z miestnej komunikácie.

PRÍSLUŠENSTVO:

Oplotenie z oceľového pletiva na p.č. 685/6

Ide o čiastočne oplotenie pozemku dĺžky 180m, plot z oceľového pletiva na oceľových stĺpikoch výšky 1,80m. Stavba užívaná od roku 1989, základná životnosť je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 682019

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu

Spoľahlivé a poctivé slovenské online kasína 2022

Tvrdá konkurencia, ktorá vládne v dnešnom biznise s hazardnými hrami, núti prevádzkovateľov hazardných hier brať svoju povesť čo najvážnejšie. Veľké slovenské hazardné portály, ktoré pôsobia v tomto odvetví už mnoho rokov, si len zriedkakedy dovolia dopustiť sa nečestného konania voči zákazníkom. Ale podvodníci tiež nespia a šikovne sa maskujú ako slušné inštitúcie, čím zavádzajú neskúsených používateľov. Preto by ste mali zvážiť odborné rady a uprednostniť skutočne renomované a spoľahlivé slovenské online kasína so zaručenými výbermi. SK online kasína na https://onlinecasino-sk-24.com/ s dobre regulovanými licenciami, certifikátmi od známych audítorov, originálnym softvérom od známych značiek, pozornou zákazníckou podporou, jasnými podmienkami služieb a spravodlivou reklamou by sa mali považovať za spoľahlivé. Ak si nie ste istí alebo práve robíte prvé kroky v oblasti hazardných hier, dôverujte odborníkom, ktorí sa v tejto oblasti dobre vyznajú. OnlineCasino-SK-24.com recenzenti pravidelne kontrolujú známe online kasína a aktualizujú svoje recenzie. Zoznam 10 najlepších online kasín na Slovensku obsahuje len spoľahlivé stránky.