Rodinný dom v obci Keť

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (911 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Domy
LokalitaNitrianský kraj
Ohodnotenie predmetu38 900,-
Najnižšie podanie29 175,-
Minimálne prihodenie300,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 408, vedenom Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, obec: Keť, katastrálne územie: Keť, a to:

  • stavba so súp. č. 283 nachádzajúca sa na parcele č. 411/4, rodinný dom,
  • parcela registra „C“ č. 411/4 vo výmere 954 m2, Zastavaná plocha a nádvorie,

Príslušenstvo tvorí: chliev pre domáce zvieratá, plot od ulice, studňa na vedľajšom pozemku, vodovodná prípojka, šachta pre domácu vodáreň, domáca vodáreň, kanalizačná prípojka, žumpa, elektrická prípojka, plynová prípojka, spevnené plochy, podzemná pivnica

(ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby: Rodinný dom súpisné číslo 283 sa nachádza na pozemku parcelné číslo 411/4 v obci Keť, pôvodná stavba je z roku 1939, prístavby boli postavené v roku 1972, dom je čiastočne podpivničený s jedným nadzemným podlažím, v roku 1972 bola vykonaná celková rekonštrukcia pôvodnej časti s dispozičnými zmenami pre umiestnenie kúpeľne s WC, kuchyne, izby a garáže. Úžitková voda je čerpaná z vlastnej kopanej studne domácou vodárničkou, umiestnenou v armatúrnej šachte pri dome, studňa je na vedľajšom pozemku, pred domom je vybudovaná zemná súprava obecnej pitnej vody, kanalizácia je zvedená do vlastnej žumpy, elektrická prípojka je vzdušná cez nástrešák, zavedený je plyn, plynomer je v skrinke umiestnenej v plote od ulice.

Vstup do samotného rodinného domu a prístup k prístavbám je možný iba cez pozemok parcelné číslo 411/4, teda prakticky len osobám a to cez bránku v uličnom plote a cez vnútorné priestory rodinného domu, nakoľko hranica susedného pozemku parcelné číslo 412/3 je vo vzdialenosti iba cca 20 cm od bočnej vonkajšej steny rodinného domu, z čoho vyplýva, že dopravným prostriedkom nie je možný vjazd z ulice do dvora po vlastnom pozemku.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby: Podzemná časť sa nachádza pod prístavbou z roku 1972, steny sú vymurované z tehly, strop železobetónový, dvere zvlakové, okná jednoduché, schody betónové, elektroinštalácia je svetelná aj motorická. Nadzemné podlažie má základy kamenné bez hydroizolácie, steny sú murované zo zmiešaného materiálu, prevažne z nepálenej tehly a kameňa, steny prístavby z roku sú tehlové, stropy sú drevené trámový s omietnutým rovným podhľadom, krov je valbový, krytina škridlová jednodrážková, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, vonkajšie omietky sú čiastočne brizolitové a čiastočne štukové zdrsnené, na hlavnej stene od ulice je viditeľná zvislá trhlina v smere od venca takmer po stred okien, okná sú drevené dvojité s ostením, dvere hladké, podlahy obytných miestností parkety, ostatné keramické, elektroinštalácia svetelná a motorická s ističmi, vykurovanie je ústredné teplovodné, vráta na garáži sú oceľové.

Chliev pre domáce zvieratá má betónové základy, steny tehlové, deliacu stenu drevenú, strop drevený s podbitím doskami, krov pultový, krytinu škridlovú, vonkajšie a vnútorné úpravy stien tvorí vápenný náter, podlahy betónové, vráta zvlakové. Plot od ulice má betónovú podmurovku, výplň je z rámového pletiva, súčasťou sú plechové vrátka. Spevnené plochy tvoria betónové chodníky. Pod miestnosťou komory v staršej časti domu sa nachádza podzemná vinná a zeleninová pivnica vyložená tehlami do klenby.

 

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 810.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN  SK94 5200 0000 0000 1773 8597, VS: 1202018, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu