Rodinný dom v obci Makov

Druh ponukyPripravovaná dražba, Domy
LokalitaŽilinský kraj
Ohodnotenie predmetu73 000,-
Najnižšie podanie73 000,-
Minimálne prihodenie800,-
Výška zábezpeky15 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Anny Švachovej, Daniela Dlabača 2745/22, 010 01 Žilina

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1172 vedenom Okresným úradom Čadca, Katastrálny odbor, Okres: Čadca Obec: MAKOV, Katastrálne územie: Makov,

  • stavba so súp. č. 10229 na parcele registra „C“ č. 614/2, Druh stavby: Rodinný dom. Popis stavby: Rod. Dom, čs.229,
  • parcela registra „C“ č. 471 vo výmere 243 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty,
  • parcela registra „C“ č. 478 vo výmere 895 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty,
  • parcela registra „C“ č. 610/2 vo výmere 230 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty,
  • parcela registra „C“ č. 611/2 vo výmere 651 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty,
  • parcela registra „C“ č. 614/2 vo výmere 776 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

(ďalej len  „predmet dražby“),

 

Príslušenstvo: Garáž na parc.č.641/2 k.ú. Makov, Plot predzáhradky, Plot: Plot drevený, Vonkajšia úprava: Vodovodná prípojka, Vonkajšia úprava: Kanalizácia, Vonkajšia úprava: NN prípojka, Vonkajšia úprava: Žumpa.

 

Opis predmetu dražby

Rodinný dom č.s.10229 je postavený na rovinatom pozemku parc.č.KN 614/2 k.ú. Makov ,obec Makov, okres Čadca, v zastavanom území obce s autobusovou a železničnou dopravou, v zastavanom území obce , v časti s rodinnými domami stredného štandardu. Nehnuteľnosť je prístupná z obecnej komunikácie, ktorá prechádza časťou obce .Od centra obce je nehnuteľnosť vzdialená do 1000 m. Nehnuteľnosť sa nachádza v obytnej lokalite v stredovej časti Kopanice obce Makov. Súčasný technický stav nehnuteľností nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu. Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 09. 05. 2017. Nehnuteľnosť nebola sprístupnená, obhliadka bola vykonaná len z priestoru miestnej komunikácie. Fotodokumentácia bola vyhotovená dňa 09. 05. 2017 len z priestoru miestnej komunikácie.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby

RODINNÉ DOMY

Rodinný dom: Rodinný dom súp. č.10229 na parc. č. 614/2 k.ú. Makov

POPIS STAVBY

Dom je samostatne stojaci v rovinatom teréne. Dom je čiastočne podpivničený, má jedno nadzemné podlažie. Pôvodná časť rodinného domu bola postavená v r.1958. Prístavba je užívaná od r.1958, dom je napojený na verejné rozvody vody, elektriny, kanalizácia je odvedená do žumpy. V súčasnosti je možnosť napojenia na obecnú kanalizáciu. Základy sú betónové, objekt je s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie na 1.PP sú murované z keramických tvárnic,na 1.NP sú murované tehlové CD m do hrúbky 450 mm. Priečky na 1.PP a 1.NP sú tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie na 1.PP a na 1. NP je ŽB stropná doska, schodisko do 1. PP a na povalu je na povrchu s cementovým poterom. Strecha má krov väznicový, sedlový. Krytina je pozinkovaný plech včetne klampiarskych konštrukcií strechy (žľaby, zvody, komíny). Úpravy vonkajších povrchov- fasádne omietky sú škrábaným brizolitom. Podlaha je na 1.PP cementový poter, na 1.NP v obytných miestnostiach je palubová, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové hladené plsťou. Obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane, samostatnej sprchy. Výplne otvorov na 1.PP je okno jednoduché oceľové, na 1.NP sú okná dvojité drevené, dvere zvlakové v 1. PP, na 1.NP sú hladké plné alebo zasklené. V kúpeľni je vaňa oceľová s umývadlom, vodovodné batérie sú ostatné, vo WC je misa. V kuchyni je  sporák elektrický, sporák nna tuhé palivo, a drezové umývadlo smaltované. Vykurovanie je lokálnymi elektrickými konvektormi a kachľami na tuhé palivo. Rozvod teplej a studenej vody je pozinkované potrubie, zdroj teplej vody je bojler, elektrické rozvody sú istené poistkami, inštalácie je svetelná, kanalizácia je kameninovým potrubím.

 

GARÁŽE PRE OSOBNÉ MOT. VOZIDLÁ

Garáž na parc.č.641/2 k.ú. Makov

POPIS STAVBY

Garáž má betónové základy, vnútorná omietka vápenná hrubá, dvere zvlakové, okná jednoduché oceľové pásy, zvislé konštrukcie murované hr.30 cm, stropy trámové bez podhľadu, krytina pozinkovaný plech, vonkajšie omietky brizolit, vnútorná omietka vápenná hrubá, dvere zvlakové, okná jednoduché oceľové, vráta drevené otváracie, montážna jama.

 

Príslušenstvo

Plot predzáhradky

Plot má základy a podmurovku betónovú monolitickú, plot je rámové pletivo, vrátka sú rovnakej konštrukcie ako plot. Výška plotu 1,35 m.

Plot: Plot drevený

Plot drevený má základy betónové, podmurovka betónová, samotný plot je z fošien vodorovnej konštrukcie, výška plotu 1,4 m.

Vonkajšia úprava: Vodovodná prípojka

Vonkajšia úprava: Kanalizácia

Vonkajšia úprava: NN prípojka

Vonkajšia úprava: Žumpa

 

POZEMKY

Pozemky v k.ú. Makov

POPIS

Pozemok sa nachádza v obytnej zóne Makov-Kopanice. Ide rázovitú kysuckú obec s veľmi dobrým autobusovým spojením s centrom mesta, so železničnou dopravou, priame spojenie s Českou republikou. Nehnuteľnosti sa nachádzajú v blízkosti prírodných lokalít. Obec Makov leží na severozápadnom Slovensku, obklopené vrchmi Beskýd a Javorníkov. Makov leží v povodí rieky Kysuce. Pozemky sú v na rovinatom teréne .Prístup k domu je po miestnej komunikácii. V mieste je možnosť napojenia na elektrický prívod a vodovod, kanalizáciu. Spojenie s krajským mestom Žilina je autobusovou dopravou. Spojenie s mestom Čadca je SAD a železnica. V blízkosti rodinného domu je zastávka SAD. V blízkosti je miestna komunikácia hlavný ťah Klokočov a Česká republika. V meste je základné občianske vybavenie mestský úrad, pošta, materská škola, základná škola 1-9.V okolí nehnuteľnosti sa nachádzajú prírodné krásy, chránená oblasť Javorníkov, územie je vyhľadávanou turistickou a športovou oblasťou. Pozemky sú napojené na elektrinu, vodovodnú prípojku, kanalizáciu do žumpy.

 

 

 

 

 

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0032017, vedený v SBERBANK Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu