Rodinný dom v obci Marcelova

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (808 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Domy
LokalitaNitrianský kraj
Ohodnotenie predmetu44 800,-
Najnižšie podanie33 600,-
Minimálne prihodenie1 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1151, vedenom Okresným úradom Komárno- Katastrálny odbor, Okres: Komárno, obec: Marcelová, Katastrálne územie: Marcelová, a to:

  • stavba so súpisným číslom 765 nachádzajúca sa na parcele č. 589/16, rodinný dom,
  • stavba so súpisným číslom 1629 nachádzajúca sa na parcele č. 589/142, garáž,
  • parcela registra „C“ číslo: 589/16 vo výmere 216 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „C“ číslo: 589/66 vo výmere 261m2, vinica
  • parcela registra „C“ číslo: 589/114 vo výmere 293 m2, záhrada,
  • parcela registra „C“ číslo: 589/142 vo výmere 37 m2, zastavaná plocha a nádvorie,

 

PRÍSLUŠENSTVO: hospodárska prístavba, oplotenie od ulice, plot medzi dvorom a záhradou, oplotenie záhrady, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, armatúrna šachta, kanalizačná prípojka, žumpa, elektrická prípojka, plynová prípojka, betónové chodníky pri RD, betónové príjazdové pásy ku garáži,

(ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Rodinný dom súpisné číslo 765 sa nachádza na pozemku parcelné číslo 589/16 v obci Marcelová. Ide o samostatne stojaci prízemný dom bez podpivničenia. Rodinný dom dispozične pozostáva zo vstupnej a spojovacej chodby, 4 izieb, kuchyne, zadnej chodby s výlezom, potravinovej komory, kotolne, čiernej kuchyne.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

 

 

 

 

Opis stavu predmetu dražby:

RODINNÉ DOMY

RD s.č. 765 na p.č. 589/16

POPIS STAVBY

Rodinný dom súpisné číslo 765 sa nachádza na pozemku parcelné číslo 589/16 v obci Marcelová. Ide o samostatne stojaci prízemný dom bez podpivničenia s valbovou strechou, dom je zásobovaný vodou z verejného vodovodu cez vodomernú šachtu, splašková kanalizácia vedená do betónovej akumulačnej nádrže, vybudovaná je elektrická prípojka, elektromerná skrinka je v bočnom murive, vybudovaná je plynová prípojka plynomerná skrinka je vo fasádnom murive od ulice, pôvodná stavba bola postavená v roku 1927, prístavba dvoch izieb, chodby, kúpeľne a výlezu bola v roku 1968, po nadobudnutí terajším vlastníkom v roku 1987 boli na rodinnom dome vykonané rozsiahle rekonštrukčné a modernizačné práce, čiastočné dispozičné zmeny, zavedenie vody z verejného vodovodu, prípojka plynu, prípojka kanalizácie do novovybudovanej žumpy, vnútorné inštalácie elektro a plynu, kúrenie prerobené na ústredné teplovodné, nové vonkajšie omietky, nová strešná krytina a oprava konštrukcie krovu. V roku 2007 boli vykonané ďalšie rekonštrukčné práce, nový kotol ÚK, nové nášľapné vrstvy podláh a čiastočne nové omietky, v roku 2009 nové okná, nášľapné vrstvy podláh, zariadenie kúpeľne, nové rozvody vody a kanalizácie v kúpeľni.

Rodinný dom je založený v pôvodnej časti na základových pásoch z betónu a kameňa, prístavba je na betónových základových pásoch s dodatočnou vodorovnou hydroizoláciou, steny pôvodnej časti sú prevažne z udusanej hliny resp. z nepálených tehál, steny prístavby sú z pálenej tehly a škvarobetónových tvárnic, stropy sú drevené trámové prevažne s omietnutým podhľadom, v kúpeľni a chodbe je znížený sadrokartónový podhľad, vonkajšie omietky sú brizolitové, vnútorné vápenné hladké, keramický obklad je v kúpeľni a v kuchyni za linkou, krov je drevený väznicový, strecha valbová s pálenou dvojdrážkovou krytinou, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, okenné parapety z hliníkového plechu, hlavné vchodové dvere sú drevené z masívu s čiastočným presklením, interiérové dvere sú prevažne drevené hladké plné aj presklené, okná sú z euro profilov s izolačným dvojsklom, prevažne doplnené vnútornými hliníkovými žalúziami, nášľapné vrstvy podláh sú veľkoplošné laminátové, v kúpeľni je keramická dlažba, v komore PVC, ostatné z cementového poteru, vykurovanie domu je ústredné teplovodné kotlom na zemný plyn aj s prípravou TÚV, umiestneného v kotolni, radiátory sú panelové, pre doplnkové kúrenie sú osadené kachle na chodbe, elektroinštalácia je svetelná aj motorická s rozvádzačom s automatickými ističmi, alternatívnym ohrevom vody je elektrický zásobníkový ohrievač.

Rodinný dom dispozične pozostáva zo vstupnej a spojovacej chodby, 4 izieb, kuchyne, zadnej chodby s výlezom, potravinovej komory, kotolne, čiernej kuchyne, v kúpeľni je sprchovacia kabínka s multifunkčným sprchovacím panelom, keramické umývadlo s pákovou batériou a kombi záchod. V kuchyni je kútová kuchynská linka s nerezovým drezom s pákovou nástennou batériou, kombinovaný sporák v nerezovom prevedení s odsávačom pár, údržba je zanedbaná.

Hospodárska prístavba je využívaná ako garáž, sklad náradia a chlievy, ide o nepodpivničenú prízemnú stavbu so sedlovou strechou bez napojenia na inžinierske siete, základy sú betónové pásy s hydroizoláciou, steny murované z pálenej tehly bez stropnej konštrukcie, strecha je sedlová drevenej konštrukcie s pálenou jednodrážkovou škridlou, omietky sú vápenno cementové, podlaha hrubá betónová, dvere drevené zvlakové a oceľové, vráta dvojkrídlové drevené zvlakové.

Garáž súpisné číslo 1629 na p.č. 589/142 je samostatne stojaca murovaná prízemná stavba s čiastočným podpivničením, strecha je nízka sedlová, steny podzemnej časti sú z monolitického betónu, strop z oceľových nosníkov a plnej pálenej tehly, omietky sú vápenno cementové hladké, vstup je drevenými schodmi cez horizontálne zvlakový drevený poklop, elektroinštalácia je svetelná, podlaha hlinená, základy garáže sú betónové pásy s hydroizoláciou, steny sú murované z pórobetónových tvárnic, strop drevenej trámovej konštrukcie s heraklitom a rovným omietnutým podhľadom, strecha je drevená nízka sedlová s krytinou z AZC vlnitých dosiek, klampiarske prvky sú z pozinkovaného plechu, vonkajšie omietky brizolitové, vnútorné vápenno cementové hladké, elektroinštalácia je svetelná a motorická, podlaha hrubá betónová, okná sú drevené jednoduché, vráta dvojkrídlové z prírodného dreva s čiastočným zasklením, bočné vchodové dvere drevené plné.

Plot od ulice má betónovú podmurovku, výplň z oceľových stĺpov a valcovanej ocele, oplotenie záhrady je z betónových stĺpov, výplň je z drôteného pletiva, oplotenie medzi záhradou a dvorom je z oceľových zabetónovaných stĺpov, výplň je z poplastovaného drôteného pletiva, medzi stĺpmi je betónový prah, súčasťou sú plotové vrátka z drevených dosiek v oceľovom ráme.

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

POPIS

Pozemok parcelné číslo 589/16 je zaradený v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria, nachádza sa pod stavbou rodinného domu. Pozemok parcelné číslo 589/142 je zaradený v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria, nachádza sa pod stavbou garáže. Pozemok parcelné číslo 589/66 je zaradený v katastri nehnuteľností ako vinica. Pozemok parcelné číslo 589/114 je zaradený v katastri nehnuteľností ako záhrady. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Marcelová v rovnomennom katastrálnom území. Obec Marcelová má podľa údaju z internetovej stránky cca 3.740 obyvateľov. V mieste, kde sa nachádzajú pozemky je možnosť napojenia na obecný vodovod, elektrický rozvod a rozvod plynu. Pozemky sú rovinaté.

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK94 5200 0000 0000 1773 8597, VS: 1132018, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s.,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu