Rodinný dom v obci Pataš

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (599 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Domy
LokalitaTrnavský kraj
Ohodnotenie predmetu18 000,-
Najnižšie podanie16 200,-
Minimálne prihodenie300,-
Výška zábezpeky4 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Dalmy Nürnbergerovej, Hlavná 49, 931 01 Šamorín

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 506 vedenom Okresným úradom Dunajská Streda - katastrálny odbor, okres: Dunajská Streda, obec: Pataš, katastrálne územie: Pataš, a to:

  • parcela registra „C“ č. 154/1 vo výmere 98 m2, Zastavané plochy a nádvoria;
  • parcela registra „C“ č. 154/4 vo výmere 234 m2, Zastavané plochy a nádvoria;
  • parcela registra „C“ č. 154/6 vo výmere 58 m2, Zastavané plochy a nádvoria;
  • parcela registra „C“ č. 154/7 vo výmere 10 m2, Zastavané plochy a nádvoria;
  • stavba so súp. č. 45 nachádzajúca sa na parc. č. 154/1, rodinný dom,
  • stavba so súp. č. 45 nachádzajúca sa na parc. č. 154/6, rodinný dom,

Príslušenstvo tvorí: plot od ulice s bránkou, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizácia do žumpy, žumpa, elektrická prípojka, plynová prípojka, spevnené plochy, (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby: Rodinný dom súpisné číslo 45 sa nachádza v zastavanom území obce Pataš v rovnomennom katastrálnom území. Obec Pataš je vzdialená komunikáciami cca 16 km južne od centra okresného mesta Dunajská Streda. Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby: Rodinný dom súpisné číslo 45 sa nachádza na pozemkoch parcelné číslo 154/1, 154/6 a ostatnou prístavbou čiastočne aj na časti pozemku parcelné číslo 154/4 v obci Pataš. Ide o dom s dvorom bez záhradky. Pôvodná časť domu bola postavená v roku 1945, prístavby sú z roku 1964 a 2010. Dom je jednopodlažný pôdorysného tvaru písmena L, strecha sedlová, krov drevený, krytina z azbestocementových šablón na drevených latkách, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, dom dispozične pozostáva z dvoch izieb, kuchyne, vstupnej miestnosti, predsiene a kúpeľne s WC, v zadnej časti je sklad so vstupom z dvora. Byt je v štádiu takmer ukončenej modernizácie a dispozičných zmien. Základy sú kamenné a betónové, v pôvodnej časti bez izolácie, v časti prístavieb s vodorovnou hydroizoláciou, steny sú murované klasickým spôsobom zo zmiešaného, prevažne tehlového materiálu, vonkajšie omietky sú od ulice a z časti z dvornej strany brizolitové, ostatné vápennocementové v štádiu nedokončených úprav, vnútorné omietky sú vápenné hladké, stropy sú drevené s rovným podhľadom, prevažne z veľkoplošných sadrokartónových dosiek s nedokončenou elektroinštaláciou bodových svietidiel, podlahy v izbách sú betónové, v kuchyni a časti vstupnej miestnosti je nášľapná vrstva z novej keramickej dlažby, v kúpeľni s WC je pôvodná dlažba 10/10 s podlahovou vpusťou, dvere sú drevené, okná v kuchyni, izbe od ulice a predsieni kúpeľne sú od roku 2017 nové plastové s izolačným dvojsklom a interiérovými horizontálnymi hliníkovými žalúziami, ostatné okná sú prevažne drevené zdvojené, v kuchyni je novšia kuchynská linka s nerezovým drezom s pákovou batériou, inštalovaný je kombinovaný sporák značky Esper, stena medzi pracovnou doskou a nástennými skrinkami je obložená obkladom, v kúpeľni je obmurovaná a keramickým obkladom obložená vaňa s klasickou miešacou batériou a keramické umývadlo v toaletnej skrinke s výtokovým ventilom studenej vody, dodatočne je osadený kombizáchod, v predsieni kúpeľne je osadený elektrický zásobníkový 80 litrový ohrievač úžitkovej vody, vnútorné rozvody vody, kanalizácie a elektroinštalácie sú novšie, kúrenie je možné lokálne, pôvodné plynové kachle boli zrušené, elektroinštalácia v dome je svetelná a motorická, elektromer s automatickými ističmi je v drevenej skrinke na dvornej fasáde domu, elektrická prípojka je novšia vzdušná z betónového stĺpa cez nástrešák, dom je napojený na verejný vodovod, vodomer je vo vodomernej šachte vo dvore pri bráne, kanalizácia je zvedená do novšej žumpy vyhotovenej zo zakopanej oceľovej nádrži za domom mimo vlastných pozemkov, miesto pre plynomer je v skrinke osadenej v predzáhradke, plynomer prevádzkovateľ zdemontoval, plot od ulice má betónovú podmurovku, výplň z tyčoviny a plechu v rámoch medzi oceľovými stĺpikmi, súčasťou plotu je bránka a dvojkrídlová plechová brána, spevnené plochy tvoria betónové chodníky a plochy.

Pozemky parcelné číslo 154/1, 154/4, 154/6 a 154/7 sú zaradené v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Pataš v rovnomennom katastrálnom území. Obec Pataš má podľa údaju z internetovej stránky cca 824 obyvateľov. V mieste, kde sa nachádzajú ohodnocované pozemky je možnosť napojenia na obecný vodovod, elektrický rozvod a rozvod plynu. Ohodnocované pozemky sú rovinaté.

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN  SK94 5200 0000 0000 1773 8597, VS: 0802018, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu