Pozemok v Košiciach na ul. Magnezitárska

TOP ponukaZnížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (4,66 MB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (168 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Pozemok
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu756 000,-
Najnižšie podanie567 000,-
Minimálne prihodenie1 000,-
Výška zábezpeky45 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania25.január 2022
Čas otvorenia11:00
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, suterén

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je:

  1. súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1928, vedenom Okresným úradom Košice - Katastrálny odbor, okres: Košice I, obec: KOŠICE - ŤAHANOVCE, katastrálne územie: Ťahanovce, a to:
  • parcela reg. „C“ KN č. 1611/90, s výmerou 289 m2, druh pozemku: ostatná plocha
  • parcela reg. „C“ KN č. 1612/1, s výmerou 12508 m2, druh pozemku: ostatná plocha
  • parcela reg. „C“ KN č. 1612/8, s výmerou 672 m2, druh pozemku: ostatná plocha
  1. súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 2239, vedenom Okresným úradom Košice - Katastrálny odbor, okres: Košice I, obec: KOŠICE - SÍDLISKO ŤAHANOVCE, katastrálne územie: Nové Ťahanovce, a to:
  • parcela reg. „C“ KN č. 3908, s výmerou 12177 m2, druh pozemku: ostatná plocha
  • parcela reg. „C“ KN č. 3911, s výmerou 409 m2, druh pozemku: ostatná plocha

(ďalej len „predmet dražby“)

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby

Časť ohodnocovaných pozemkov, ktoré sú evidované na LV č. 1928, parcely č. 1611/90, 1612/1 a 1612/8 sa nachádzajú v k.ú. Ťahanovce, obec Košice – Ťahanovce, okres Košice I, časť ohodnocovaných pozemkov, ktoré sú evidované na LV č. 2239, parcely č. 3908 a 3911 sa nachádzajú v k.ú. Nové Ťahanovce, obec Košice – sídlisko Ťahanovce, tvoria jeden pozemok nepravidelného tvaru, v minulosti boli súčasťou areálu bývalých magnezitárskych závodov. Poloha pozemku s ohľadom na centrum mesta je okrajová.

Analýza využitia nehnuteľností:

Pozemky v čase obhliadky znalcom neboli žiadnym spôsobom užívané, čiastočne boli oplotené, čiastočne bez oplotenia, bez údržby, zarastené  burinou a náletovými drevinami, z časti zaťažený odpadom rôzneho charakteru.

Pozemky sú situované na západnej strane priemyselného areálu v lokalite Magnezitárska a v súčasnosti nie sú zastavané. V zmysle Územného plánu hospodársko sídelnej aglomerácie Košice sú súčasťou plôch funkčne definovaných ako plochy mestského nadmestského občianskeho vybavenia v severnej časti pozemku a plochy dopravných zariadení v južnej časti pozemku. Predmetnými parcelami sú zároveň vedené navrhované zberné a prístupové komunikácie. Na širšie dotknuté územie je spracovaná a do zmeny ÚPN-HSA premietnutá Urbanistická štúdia Magnetka, ktorej primárnym východiskom je postupná transformácia lokality na územie s kvalitnejšou zástavbou prevažne občianskej vybavenosti, resp. bývania, zelene a nerušivých doplnkových funkcií.

V okolí pozemkov sú v prevažnej miere prevádzkové výrobné a obchodné areály, nezastavané pozemky a spod. Funkcia bývania v lokalite nie je. Rušivým faktorom je blízkosť železničnej trate na západnej strane pozemkov.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 13.01.2022 o 09.30 hod.

Obhliadka 2: 19.01.2022 o 14.00 hod.

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 0152021.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu